Noskaidrot cenu

Noderīgi raksti

Grāmatvedības kārtošana mikrouzņēmumu nodokļa maksātājiem

1.Mikrouzņēmuma īpašnieks un darbinieki, to informēšana un reģistrēšana VID

Reģistrēties par mikrouzņēmuma nodokļa maksātāju un kļūt par mikrouzņēmuma īpašnieku var:

 • SIA dalībnieks,
 • individuālā uzņēmuma īpašnieks,
 • individuālais komersants,
 • fiziskā persona, kas reģistrēta VID kā saimnieciskās darbības veicēja.

Mikrouzņēmuma darbinieks ir:

 • mikrouzņēmuma īpašnieks,
 • fiziskā persona, ar kuru ir noslēgts darba līgums,
 • prokūrists.

Mikrouzņēmumam ir jāsaņem visu mikrouzņēmuma darbinieku rakstiska piekrišana strādāt pie darba devēja – mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja. Šādu vienošanos var noformēt kā atsevišķu dokumentu vai ietvert darba līgumā. Mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs, slēdzot darba līgumu, un mikrouzņēmums, kurš vēlas ar nākamo taksācijas periodu kļūt par mikrouzņēmumu nodokļa maksātāju, fizisko personu rakstveidā informē ka:

 • darba devējs ir mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs,
 • mikrouzņēmuma darbinieka iedzīvotāju ienākuma nodoklis un obligātās iemaksas tiek noteiktas no mikrouzņēmuma apgrozījuma,
 • mikrouzņēmuma darbiniekam ir pienākums iesniegt mikrouzņēmumam algas nodokļa grāmatiņu,
 • mikrouzņēmuma darbiniekam ir tiesības brīvprātīgi pievienoties valsts sociālajai apdrošināšanai.

Mikrouzņēmums, iegūstot mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusu, 3 darbdienu laikā pēc VID lēmuma paziņošanas par reģistrāciju mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusā reģistrē mikrouzņēmuma darbiniekus (arī mikrouzņēmuma īpašnieku), iesniedzot VID „ Ziņas par darba ņēmējiem”.

Mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs, kuram ar nākamo taksācijas periodu šis nodokļa maksātāja statuss beigsies, par to rakstveidā informē mikrouzņēmuma darbiniekus.

2.Mikrouzņēmuma grāmatvedība

Mikrouzņēmumiem jāpiemēro tie grāmatvedības kārtošanu reglamentējošie normatīvie akti, kas nosaka konkrētas grāmatvedības kārtošanas prasības atkarībā no mikrouzņēmuma juridiskās formas.

 • Likums „Par grāmatvedību”,
 • „Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju”
 • „Kases operāciju uzskaites noteikumi” attiecas uz visiem mikrouzņēmumiem,

1.Mikrouzņēmumi – SIA – ievēro Gada pārskatu likumā noteiktās prasības:

 • VID iesniedz atbilstoši sastādītu un apstiprinātu gada pārskatu.
 • SIA pārskata gadam, kurā tiks maksāts mikrouzņēmumu nodoklis, jāsakrīt ar kalendāro gadu.

2.Mikrouzņēmumi – individuālie komersanti, individuālie uzņēmumi, zemnieku un zvejnieku saimniecības un fiziskās personas, kas reģistrētas VID kā saimnieciskās darbības veicēji, un, kuri izvēlējušies grāmatvedības kārtošanu veikt divkāršā ieraksta sistēmā, grāmatvedības kārtošanai piemēro

 • „Noteikumus par individuālo komersantu finanšu pārskatiem”.

3.Mikrouzņēmumi – individuālie komersanti, individuālie uzņēmumi, zemnieku un zvejnieku saimniecības un fiziskās personas, kas reģistrētas VID kā saimnieciskās darbības veicēji, un, kuri izvēlējušies grāmatvedības kārtošanu veikt vienkāršā ieraksta sistēmā, grāmatvedības kārtošanai piemēro noteikumus:

 • „Kārtība, kādā individuālie komersanti, individuālie uzņēmumi, zemnieku un zvejnieku saimniecības, citas fiziskās personas, kas veic saimniecisko darbību, kārto grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā”

Nodokļa maksātājs, kas ir reģistrēts kā ar pievienotās vērtības nodokli apliekama persona, deklarācijas kalendāra ceturkšņa apgrozījumā pievienotās vērtības nodokļa daļu neiekļauj.

Grāmatvedības organizācijas dokumentos mikrouzņēmums nosaka arī kārtību, kādā grāmatvedības reģistros uzrāda samaksāto mikrouzņēmumu nodokli.

3.Atšķirības grāmatvedības uzskaitē starp SIA- mikrouzņēmuma maksātāju un vienkārši SIA.

Kļūstot par mikrouzņēmuma nodokļa maksātāju, uzņēmums maksā vienu nodokli 9% no apgrozījuma (ja vien viņš nav arī PVN maksātājs, tad ir jāuzskaita un jāmaksā arī šis nodoklis) un reizi ceturksnī iesniedz deklarāciju. MUN apvieno sevī uzņēmējdarbības riska valsts nodevu, valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu, iedzīvotāju ienākuma nodokli. Kurus grāmatvedības uzskaitē atsevišķi neuzskaita, bet iegrāmato kā vienu nodokli- MUN.

Savukārt vienkārši SIA, kas nav mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs, ik mēnesi iesniedz ziņojumu par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no darba ņēmēju darba ienākumiem un iedzīvotāju ienākuma nodokli pārskata mēnesī. Pie tam ir vairāk grāmatojumu, lai aprēķinātu algu, jo jāņem vērā vairāki nodokļi- iedzīvotāju ienākuma nodoklis, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, uzņēmējdarbības riska valsts nodeva, katrs no kuriem ir jāiegrāmato.

Tas arī nosaka galvenās atšķirības grāmatvedības kārtošanā.

4.Mikrouzņēmumu nodokļa deklarācija, tās aizpildīšanas un iesniegšanas kārtība

Mikrouzņēmums iesniedz VID Mikrouzņēmumu nodokļa deklarāciju līdz ceturksnim sekojošā mēneša piecpadsmitajam datumam.

Deklarācijā apkopo šādus datus:

 • mikrouzņēmuma apgrozījumu ceturksnī, kas no gada sākuma nepārsniedz 70000 latu;
 • mikrouzņēmuma ceturkšņa apgrozījuma daļu, kas, rēķinot no gada sākuma, pārsniedz 70 000 latu;
 • informāciju par darbiniekiem (vārds, uzvārds, personas kods), ieskaitot mikrouzņēmuma īpašniekus,
 • darbinieku ienākumu pa pārskata ceturkšņa mēnešiem;
 • mikrouzņēmumu nodokli.

Deklarācijā norāda mikrouzņēmuma juridisko formu:

 • individuālais komersants,
 • individuālais uzņēmums, t.sk. zemnieku vai zvejnieku saimniecība,
 • fiziskā persona – saimnieciskās darbības veicējs, kas reģistrēts VID,
 • SIA.

Mikrouzņēmuma īpašniekam, kuram darba attiecības nav noformētas ar darba līgumu mikrouzņēmumā, deklarācijas sadaļā „Mēneša ienākums” norāda attiecīgā ceturkšņa katrā mēnesī personīgajam patēriņam izņemtos līdzekļus no mikrouzņēmuma un citu naudā vai citās lietās un pakalpojumu veidā gūto ienākumu mikrouzņēmumā.

5.Mikrouzņēmumu nodokļa maksāšana

Mikrouzņēmumu nodokli par taksācijas perioda apgrozījumu mikrouzņēmums maksā četras reizes gadā par katra ceturkšņa apgrozījumu.

Mikrouzņēmums maksā mikrouzņēmumu nodokli līdz ceturksnim sekojošā mēneša piecpadsmitajam datumam.

Mikrouzņēmumu nodokli maksā Valsts kasē (reģ. Nr.90000050138), TRELLV22, šādos valsts budžeta ieņēmumu kontos:

Maksātājs

Konts

Mikrouzņēmumu nodoklis, kuru maksā maksātāji, kas atbilst likumam „Par uzņēmumu ienākuma nodokli”

LV75TREL1060000721000

Mikrouzņēmumu nodoklis, kuru maksā kā saimnieciskās darbības veicēji reģistrētās fiziskās personas

LV41TREL1060000722000

Mikrouzņēmumu nodoklis, kuru maksā pārējie saimnieciskās darbības veicēji, kas atbilst likumam „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”

LV07TREL1060000723000

 

6.Mikrouzņēmumu nodokļa sadalījums pa valsts budžeta kontiem

Fiziskās personas, kas reģistrēta VID kā saimnieciskās darbības veicējs un ir mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs, mikrouzņēmumu nodokļa maksājums budžetā tiek sadalīts šādi:

 • 65 % – obligāto iemaksu kontā;
 • 35 % – iedzīvotāju ienākuma nodokļa kontā.

Individuālā komersanta, individuālā uzņēmuma, zemnieka vai zvejnieka saimniecības, kas iepriekšējā taksācijas periodā bija iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātājs, – mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja – mikrouzņēmumu nodokļa maksājums tiek sadalīts šādi:

 • 0,1 % – riska nodevas kontā;
 • 65 % – obligāto iemaksu kontā;
 • 34,9 % – iedzīvotāju ienākuma nodokļa kontā.

SIA, individuālā uzņēmuma, zemnieka vai zvejnieka saimniecības, kas iepriekšējā taksācijas periodā bija uzņēmumu ienākuma nodokļa maksātāja, – mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja – mikrouzņēmumu nodokļa maksājums tiek sadalīts šādi:

 • 0,1 % – riska nodevas kontā;
 • 65 % – obligāto iemaksu kontā;
 • 30 % – iedzīvotāju ienākuma nodokļa kontā;
 • 4,9 % – uzņēmumu ienākuma nodokļa kontā.