Noskaidrot cenu

Nodokļi

Grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā

  2011.gada 15.decembrī Saeima pieņēma likumu „Grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā”, kas stājas spēkā ar 2012.gada 1.janvāri.

Ar grozījumiem Mikrouzņēmumu nodokļa likumā ir veiktas sekojošas mikrouzņēmuma grāmatvedības izmaiņas.

1. Likums ir papildināts ar skaidrojumu, ko nozīmē prombūtnē esošs darbinieks. Darbinieku skaitā neiekļauj personu, kura darba attiecību laikā atrodas prombūtnē (tai skaitā mācību atvaļinājumā bez darba algas saglabāšanas, grūtniecības, dzemdību, bērna kopšanas atvaļinājumā, atvaļinājumā bērna tēvam, adoptētājiem vai citai personai, kura faktiski kopj bērnu, kā arī atvaļinājumā bez darba samaksas saglabāšanas vai saņem slimības pabalstu) un par šo periodu nesaņem no mikrouzņēmuma ienākumu, kā arī no darba atstādinātus darbiniekus.
Turklāt ir noteikts, ka prokūrists ir uzskatāms par mikrouzņēmuma darbinieku, savukārt mikrouzņēmuma valdes loceklis var būt tikai uzņēmuma darbinieks, t.i., vai nu mikrouzņēmuma īpašnieks vai persona, ar kuru ir noslēgts darba līgums.

2. Grozījumi nosaka ka par mikrouzņēmuma darbinieka ienākumu no mikrouzņēmuma uzskata:
       1) attiecībā uz mikrouzņēmuma īpašnieku - ienākumu, kas ir attiecīgā ceturkšņa katrā mēnesī personīgajam patēriņam no mikrouzņēmuma izņemtie līdzekļi un citi naudā, pakalpojumu vai citā veidā gūtie ienākumi no mikrouzņēmuma, izņemot dividendes, kā arī mikrouzņēmuma darbiniekam noteikto ienākumu, ja ar īpašnieku ir noslēgts darba līgums; 
       2) attiecībā uz mikrouzņēmuma darbinieku, kas nodarbināts uz darba līguma pamata, - ienākumu, kas ir uz pašreizējo vai iepriekšējo darba attiecību pamata par attiecīgā ceturkšņa katru mēnesi aprēķinātā darba alga un ar darba algu tieši nesaistītie maksājumi vai labumi, ko darbinieks tieši vai netieši gūst naudā vai citās lietās no darba devēja par darbu mikrouzņēmumā.

3. Mikrouzņēmuma darbinieka ienākumā no mikrouzņēmuma neietver:
       1) labumu no mikrouzņēmumam piederoša vai tā rīcībā esoša vieglā pasažieru automobiļa izmantošanas tādiem uzdevumiem vai vajadzībām, kas nav saistītas ar darba pienākumu vai saimnieciskās darbības veikšanu mikrouzņēmumā, ja labuma gūšanas mēnesī par vieglo pasažieru automobili maksā uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli;
       2) mikrouzņēmuma darbinieka vai viņa laulātā vai radinieka nāves gadījumā darba devēja piešķirto bēru pabalstu, kura vērtība nepārsniedz 150 latu;
      3) komandējuma un darba brauciena izdevumu kompensāciju mikrouzņēmuma darbiniekam atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas paredz saistībā ar komandējumu vai darba braucienu radušos izdevumu kompensācijas apmēru;
       4) kompensāciju, ko darba devējs darbiniekam izmaksā par darbiniekam piederoša personiskā transportlīdzekļa (kas atbilstoši darba līgumam tiek izmantots darba vajadzībām) nolietošanos un kas noteikta 0,03 latu apmērā par katru nobraukto kilometru, bet ne vairāk kā 40 latu mēnesī;
       5) citas kompensācijas, kuras izmaksā darba devējs saskaņā ar Darba likumu un kuras ir pamatotas ar izdevumus apliecinošiem dokumentiem.
       6) mikrouzņēmuma izdevumus, kas nepieciešami Darba aizsardzības likumā noteikto darba aizsardzības prasību izpildei un izdevumus par darbinieka apmācību, lai iegūtu, uzlabotu vai paplašinātu darbā, profesijā, amatā vai arodā nepieciešamās iemaņas un zināšanas.

4. Grozījumos tiek skaidrots, kādos gadījumos mikrouzņēmuma darbinieka ienākuma apmēra kritērijs netiek uzskatīts par pārsniegtu, neskatoties uz to, ka ienākums ir virs 500 latiem, tas ir, Darba likumā noteiktā atlaišanas pabalsta dēļ vai tādēļ, ka ir izmaksāta kompensācija par neizmantoto atvaļinājumu, darba tiesisko attiecību izbeigšanas gadījumā un ar šo personu darba tiesiskās attiecības netiek atjaunotas sešu mēnešu laikā pēc to izbeigšanas.

5. Likuma grozījumos tiek noteikts, ka mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs nevar atkārtoti izvēlēties maksāt mikrouzņēmumu nodokli tajā pašā taksācijas periodā un pēctaksācijas periodā, kurā tas ir pārtraucis saimniecisko darbību un mikrouzņēmumu nodokļa maksāšanu.

6. Ir noteikti ierobežojumi attiecībā uz tiesībām saglabāt mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusu, ja mikrouzņēmumam nav apgrozījuma. 
      Ja mikrouzņēmumu nodokļa maksātājam taksācijas periodā nav apgrozījuma, tas zaudē mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusu pēctaksācijas periodā. Šo nosacījumu nepiemēro, ja mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs ir reģistrēts kā mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs pēc taksācijas perioda pirmā ceturkšņa. 
      Ja mikrouzņēmums ir reģistrēts kā mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs, sākot ar pirmstaksācijas perioda otro ceturksni, un tam nav apgrozījuma pirmstaksācijas periodā un taksācijas periodā, ar pēctaksācijas periodu tas zaudē mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusu.

Mikrouzņēmumu nodoklis (MUN)

Apraksts

Normatīvais akts

Likmes 2010.gadā

Likmes 2011.gadā / 2012.gadā

Apgrozījums līdz 70 tūkst. Ls

Mikrouzņēmumu nodokļa likums(MUN likums) 9% 6.panta 1.daļa

9%

9%

Apgrozījums virs 70 tūkst. Ls

MUN likums 20 % 6.panta 3.daļa

20%

20%